Ingen rygning i arbejdstiden hos Hjørring Kommune

DOKUMENTATION: Her fremlægges den vedtagne rygepolitik, som den 1. juli 2020 trådte i kraft i Hjørring Kommune.

1868

Hjørring Kommunes mål for sundhedsfremme og forebyggelse og de indsatser, der understøtter ønsket om at være en sund kommune og have sunde arbejdspladser, fremgår af kommunens sundhedspolitik.

Denne politik om røgfri arbejdstid indgår som en del af indsatsen for at skabe sunde arbejdspladser og et godt arbejdsmiljø. Afsættet for politikken er kommunens sundhedspolitik og Lov om røgfri miljøer.

I Hjørring Kommune
• anerkender vi, at tobak og rygning er sundhedsskadeligt
• anerkender vi, at passiv rygning kan skade den, der udsættes for det
• ønsker vi, at kommunens ansatte optræder som gode rollemodeller – ikke mindst i forhold til at påvirke børn og unge til sund levevis.

Politikkens indhold

Når der i denne politik står rygning, skal det forstås bredt. Således sidestilles brug af e cigaretter, snus og andre tobaksprodukter med traditionel rygning.

Følgende gælder for alle kommunens arbejdspladser og ansatte:
• der må ikke ryges i arbejdstiden
• arbejdstiden regnes fra man møder til man går hjem – det er ikke muligt at gøre brug af afspadsering eller flekse ud med det formål at ryge
• ansatte, der overenskomstmæssigt har selvbetalte pauser, kan ryge i disse pauser. Der skal aftales nærmere retningslinjer i de(t) relevante MED-udvalg og disse retningslinjer skal udarbejdes under hensyntagen til de overordnede formål
• der må ikke ryges indendørs i kommunens bygninger eller på udendørsarealer i umiddelbar tilknytning til kommunens bygninger (konkretiseres i relevant omfang i det lokale MEDudvalg)
• ved aktiviteter, der er anderledes end almindelige arbejdsdage, f.eks. lejrskole, koloni, personaleseminarer med overnatning skal rammerne for rygning aftales i de lokale MED udvalg før aktiviteten. Lokale retningslinjer skal ske med en særlig hensyntagen til principperne om, at andre ikke må udsættes for røg og de ansatte skal være rollemodeller

Særlige arbejdspladser
I lovgivningen er der angivet retningslinjer for visse boliger og arbejdspladser mv.
• på ældrecentre, døgninstitutioner, botilbud og lignende institutioner kan den enkelte beboer beslutte, om der må ryges i det værelse eller den bolig, der tjener som den pågældendes private hjem

Politik om røgfri arbejdstid
Det kan pålægges beboere ikke at ryge i værelset eller boligen i det tidsrum, hvor personalet opholder sig der
• i private hjem, hvor der modtages en offentlig serviceydelse i form af personlig og praktisk hjælp, kan det som forudsætning for ydelsen pålægges borgeren ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen
• i den kommunale dagpleje og i puljeordninger, jf. §§ 24 og 25 i lov om social service, er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn
Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri
hele døgnet.

Andet
Hvor der er behov for det, kan der udarbejdes retningslinjer, der beskriver, hvordan samarbejdet med borgerne skal være for at sikre røgfri miljøer. Her kan også fastlægges principper for anvendelse af tekniske hjælpemidler, der kan begrænse de ansattes udsættelse for passiv rygning.

Det skal sikres, at alle ansatte har kendskab og adgang til denne politik og evt. lokale retningslinjer.

Der er tillid til, at de ansatte overholder de givne regler. En overtrædelse af politikken vil i yderste konsekvens kunne betragtes som en misligholdelse af ansættelsesforholdet og behandles i henhold til de almindelige ansættelsesretlige regler. Der skal altid foretages en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Ansatte, der ryger, skal i en periode frem til 31. december 2020 tilbydes rygeafvænning. I forbindelse med overtrædelse af politikken, skal man sikre, at den ansatte gøres bekendt med tilbuddet om rygeafvænning.

Denne politik træder i kraft den 1. juli 2020.
Vedtaget af økonomiudvalget den 11. december 2019.


Kilde: Hjørring Kommune.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
Birger Josephsen
2 år siden

Ja det burde de have indført for langtid siden Også hjemmehjælpere offentlige ansatte der besøger kommer i folks hjem ..