Historien om Købmandsgården i Tversted

Lokale Kjeld Larsen fortæller her historien om Købmandsgården i Tversted.

3024
En købmandsfamilie: René, John, Lilian og Hans Erik Larsen.

Af Kjeld Larsen

Årene omkring århundredskiftet til det 20. århundrede har været vigtige år for Tversted.

Købmandsgården i en landsby har gennem tiden ofte været et vigtigt omdrejningspunkt for meget af det, der sker i lokalsamfundet.

Således også i Tversted, hvor Købmandsgården fra gammel tid blev placeret lige midt i byen. På hjørnet af Tannisbugtvej og Gl. Skagensvej.

Ofte har der i en landsby været såvel købmand som brugs.

Tversted Brugsforening nåede at eksistere i 111 år, inden den desværre måtte lukke i 2017.

I årbogen ”Fra egnens fortid” 2006 har Lissy Wittendahl skrevet en artikel om Brugsen i forbindelse med dens 100 års jubilæum.

Men Tversted Købmandsgård trives i bedste velgående, og det er dens historie, gerne krydret med god underholdning, som denne artikel vil handle om.

Igennem tiden er mange gode initiativer i byen faktisk udgået netop herfra.

Købmand og kromand

Der har naturligvis også før 1894 eksisteret købmandshandel i Tversted.

O.J.Veien og Niels Geert Bolwig fortæller gennem artikler i ”Fra egnens fortid” 1980-81 og 1983 om kromand, skudehandler, købmand og strandfoged Jens Lassen Nielsen Veien, der var henholdsvis bedstefar og oldefar til de to førnævnte.

Han blev født 4. oktober 1828 og døde 14. august 1910. Tidligere var han omgangsskolelærer og kom senere i købmandslære.

Tversted Kro med tilhørende købmandshandel blev efter godkendt ansøgning opført af Jens Lassen i 1854-55, han havde da også titel af handelsbetjent. Butikken og den såkaldte slyngelstue udgjorde alene ét rum.

Jens Lassens kone Else var kendt som en dygtig krokone, der var såvel agtet som respekteret.

Virksomheden blev i 1869 solgt til Niels Laurits Christian Mørck for 4500 rigsdaler. Der var simpelthen for lidt omsætning til en familie at kunne leve af. En kladdebog fra den tid beretter om, hvad kunderne blev skrevet for: hovedsageligt 2-3 potter brændevin, ¼ pund kaffe, ¼ pund brunt sukker, 1-2 skæpper salt og til jul og påske nogle få pund flormel til bagning.

Krokøbmanden havde i øvrigt kun en mindre del af sin indkomst fra købmandsbutikken.

Da han solgte, havde han og Else 4 børn, der alle var mindreårige.

Det var tabet af hans skude ”Ellen”, der udløste salget af kroen med købmandsforretning. ”Ellen”, der sejlede med landbrugsvarer til Sydnorge, forliste ved Tversted Strand: ”da Ellen gik ned, gik Jens Lassen med”.

Omtalen af dette forlis er en mundtlig overlevering ved Magnus Mølbak, født 1895 og død som 90-årig i 1985.

Jens Lassen fortsatte herefter som gårdejer i Vester Tversted indtil 1886, hvor han og Else gik på aftægt hos deres yngste søn Christen Veien og svigerdatter Mathilde, der havde overtaget ejendommen. Ved den stiftende generalforsamling for Tversted Afholdsforening nogle år senere opfordrede den gamle kromand forsamlingen til at følge hans eksempel, når han denne aften meldte sig ind i foreningen, som hans søn Christen Veien havde taget initiativ til. Hans kone Else så sikkert med sympati på Tversted Afholdsforening, da hun havde sluttet sig til den indremissionske vækkelse, da den nåede til Tversted.

Janus Albert Lassen

Købmandsgården på dens nuværende beliggenhed er dels blevet drevet af ejeren selv, dels har der også undervejs været ansat forpagtere til at drive virksomheden.

Efternavnet Lassen har en særlig klang, når det omhandler Købmandsgården:

Janus Albert Lassen (1852-1919) var således – som anført – den første ejer, han var samtidigt handelsmand.

Købmand Janus Albert Lassen (Tversted Arkiv) .

Han var født på Nørgaard i Vogn, Mosbjerg Sogn, som søn af Chr. Larsen (Madsen) og Madsine Jensen. Han blev gift d. 3. 6. 1874 med Mettine Kirstine Marie Bertelsen, (1853-1886) i Mosbjerg Kirke. Hun var datter af proprietær Berthel Larsen, Eskjær Hovedgård. Der var forinden brylluppet løst kongebrev af 30. maj 1874.

Den 15. marts 1875 fik han næringsbrev som detaillist ved Dahl holdeplads i Tolne sogn. Næringsbrevet, der var personligt, flyttedes d. 18. 3. 1881 til Ø. Tversted i Tversted sogn. Et sådant næringsbrev indeholdt ret til salg og udskænkning af stærke drikke. Retten til udskænkning blev dog året efter opsagt på ubestemt tid, og retten til salg blev i øvrigt sagt op, da sønnen Bertel i 1905 lejede Købmandsgården af faderen.

Forinden havde Janus A. Lassen solgt gjæstgiverstedet ved Tolne Jernbanestation, hvor der tillige blev drevet kjøbmandsforretning – salgssum 15 000 kr.

Den 24. juni 1884 køber Janus A. Lassen gården Storgaard, der var blevet opført i 1864 for 17 000 kr. af Christian Laurits Christensen. Muligvis har han der forinden haft et lejemål. Adressen er i dag Tannisbugtvej 53, der også har været benævnt ”Annekset”.

I dag er det med den smukke, røde farve et af de ældste og karakteristiske huse i Tversted.

Mettine K.M. har velsagtens arvet sin far sammen med sine andre søskende – noget der kom familien til gode og lettede købet af Storgaard.

Lassen bliver senere benævnt som detaillist og gårdejer. Husstanden omfatter familien, en tjenestepige, 2 karle og 2 kommiser.

I 1886 mister Janus A. Lassen sin hustru Mettine Kirstine Marie, der døde som 33-årig. Parret var forældre til Bertel C. Lassen, der havde 4 søskende.

I 1889 skifter han ved Herredsretten i Frederikshavn med parrets 5 umyndige børn, og en broder til Mettine: maler Lars Berthelsen, Sindal, indsættes som værge.

Det er i den forbindelse, at man i arkiverne kan læse om de 4 fællesbørn og afdødes særkuldbarn, idet Mettine havde en datter før ægteskabet.

De 4 fællesbørn var: Sine, Alma, Bertel Chr. og Christen.

Samme år indgår Janus A. Lassen nyt ægteskab med Marthine f. Sørensen (1860-1950).

Marthine Lassen f. Sørensen (Tversted Arkiv).

Janus A. Lassen havde oprindeligt, som den energiske pioner han var, taget initiativ til at få et oprettet et posthus, og han blev godkendt som leder af brevsamlingsstedet i 1905. Posthuset var beliggende på Janus A. Lassens bopæl på den vej, der nu hedder Åbovej.

I kontrakten herom bestemtes det, at godtgørelsen herfor udgjorde 100 kr. årligt, der udbetaltes med en fjerdedel kvartårligt. Efter hans pludselige død i 1919 fortsatte Marthine nogle år endnu som leder af posthuset frem til 1926, hvor hun overlod posten til Christa Winther Pedersen og flyttede til huset ”Klitminde” i Tannisby.

Købmand Janus Lassen havde sammen med plantør Edward Weirum taget initiativ til at afholde en række møder i forskellige landkommuner om en privat jernbane fra Hjørring over Tversted til Ålbæk. Det første møde fandt sted i Tversted i 1906.

Planerne blev dels for vidt omspændende, dels blev de nok overhalet af en stigende biltrafik, så der kom ikke nogen jernbane til Tversted, der dermed ikke fik prædikatet stationsby!

Bertel C. Lassen

Bertel C. Lassen (20.10.1878-15.9.1965) overtog i 1921 forretning og tømmerhandel, som han havde haft i forpagtning siden 1905. Han var gift med Karoline (23.5.1886-17.6.1975), og han udviklede sig til at blive en meget foretagsom og driftig købmand med mange jern i ilden. Han var også det, man i dag kalder handelsmand.

Bertel, Karoline og Hans Lassen (Tversted Arkiv).

Sammen fik de sønnen Hans Lassen (1904-1979), der var gift med Gerda Lassen f. Abel (1904-1956). Hans Lassen var i en årrække bosiddende i Senegal, Vestafrika, som direktør for en oliemølle, der forarbejdede landets eneste dyrkede produkt: jordnødder.

Hvert andet år blev det til en længere, månedlang ferie fra Afrika til det rosenrøde sommerhus med stråtag ”Saloum”. Det ligger smukt i klitten vest for Tannisby. Hans virke i Senegal kom til at strække sig over 38 år.

I Tversted kunne man med fornøjelse ofte møde en gemytlig Hans Lassen, især efter at han var blevet pensioneret. Han havde bevaret sin positive interesse for Tversted og nød rigtigt at træffe mennesker og få en god snak.

Huset, hvor ”De 2 stuer” nu er beliggende, blev i sin tid (1905) bygget til Bertel C. Lassen.

Huset, der blev bygget til Bertel C. Lassen. I dag restaurant “De 2 stuer” (Tversted Arkiv).

Han var også gårdejer, idet han ejede Løgtegaarden ved Gl. Skagensvej i Tversted, hvor han havde et alsidigt dyrehold, der også betød en del handel.

I Vendsyssel Tidende står eksempelvis omtalt, at han hos forpagter Goth, Baggesvogn, i juli 1924 købte 10 første klasses køer og kvier.

Løgtegaarden er dog nu for længst nedrevet og udstykket, hvor Løgtenvej og især vejen Løgtegården ganske udmærket viser noget om gårdens beliggenhed.

Under landbrugskrisen i 30´erne afhændede Bertel C. Lassen trælasthandelen til firmaet Møller Lee, Hjørring.

Købmandsgården havde han i mange år bortforpagtet.

Helmi og Christian Nielsen

Når der tales om Købmandsgårdens historie er der to personer, som i hvert fald skal nævnes. Det er ægteparret Helmi f. Tiensuu (1916-2007) og Christian Nielsen (1899-1992), der boede i et nabohus til købmanden: Gl. Skagensvej 8.

Helmi flyttede med sine forældre til Tversted, da hun var 7 år gammel. Hendes far kom oprindeligt fra Finland.

Christian havde arbejde på Købmandsgården i over 40 år, mens Helmi alene tjente hos Bertel Lassen godt et par år, efter at hun var blevet 16. Men derudover hjalp hun gennem årene til med meget forskelligt.

I lokale folkemunde blev Christian ofte spøgende benævnt Christian Middelfart, hvilket havde relation til hans lidt adstadige tempo.

De følgende oplysninger og fortællinger stammer med enkelte tilføjelser fra et interview, som undertegnede optog hos Helmi i maj 2002.

Helmi var en glad og munter kvinde, der havde et positivt syn på mangt og meget. Som følge heraf var hun også populær rundt om i byen. Som servitrice arbejdede hun på Tversted Kro i 16 år, hvor den smilende, lyshårede servitrice var yderst afholdt.

Samtidigt forstod hun også at udvise myndighed, når der var behov derfor.

Christian nåede at være ansat såvel hos Bertel Lassen som efterfølgeren Egon Trynskov, der også drev Købmandsgården i rigtig mange år.

De første 17 år var det hos Bertel Lassen. Helmi og Christian blev gift i 1944, og det var netop på den tid, hvor Egon Trynskov fik forretningen i forpagtning, og Christian så skiftede arbejdsgiver. Christian nåede at være ansat hos Trynskov i 27 år. Det blev således til 44 år i alt med arbejde for Købmandsgården.

At det var en alsidig forretning, som Egon Trynskov overtog, fremgår klart af en avisnotits, der omtaler Købmandsgården som: kolonial- isenkram- og støbegodsforretning samt brændsels- foderstof- og tømmerhandel.

Trynskov købte Købmandsgården nogle år efter og havde den i mange år frem til 1986.

Helmi husker tilbage til tiden, hvor fru Klara Borgholm, der var centralbestyrer, i den ene ende af Købmandsgården havde såvel telefoncentral som lidt manufaktur i årene 1917-1926. Det var der, hvor Egon Trynskov senere fik privatbolig. Der var i begyndelsen o. 30 abonnenter.

Som en særregel fik Helmi og hendes mand 10 % rabat på varekøb, hvilket fremgik af ”bogen”. I 2002 havde Helmi fortsat ”bog” med betaling en gang om måneden.

Ligeledes havde hun helt specielt fået lov til at gå ind i butikken gennem lageret, der var nærmeste adgangsvej fra hendes bolig. En speciel tilladelse, som hun gerne berettede om.

Hun hjalp også til i huset, da Egon og Odas søn Kurt blev født, og han kom så senere gennem mange år ofte på besøg hos Helmi og Kristian.

Når der skulle gøres rent i butikken, var det ofte Oda og Helmi, der stod for en stor og yderst grundig rengøring – specielt fredage og lørdage.

Helmi og Chr. Nielsen (Tversted Arkiv).

Købmandsgården var tidligere det, som man kalder en blandet landhandel.

Der, hvor der nu er P-plads, var der trælager, pakhus med grisestald og en garage, og Bertel Lassen leverede grise til slagteriet to gange om ugen. Kristian kørte så rundt og hentede grisene, eller landmændene kom selv og afleverede dem i foldene.

Kristian hentede øl i Sindal til Købmandsgårdens eget Tuborgdepot, hvorfra der distribueredes til andre forretninger i lokalområdet. Han hentede endvidere bl.a. træ i Hirtshals, når der var kommet skib ind.

Når Kristian kom hjem fra en af sine ture, skulle der være mad på bordet, og fru Lassen sagde med et glimt i øjet: Hele huset drejer sig om Kristian.

Egon Trynskov

Egon Trynskov (25.2.1915 – 17.11.2005) blev gift med Oda f. Jacobsen (24.11.1914-18.2.1974).

Oda og Egon Trynskov (Tversted Arkiv).

I 1943 lejede Egon Trynskov forretning og grovvarehandel, hvorefter han i 1949 overtog Købmandsgården.

Han købte senere et stykke jord til, for Oda ville i hvert fald have et areal til have.

Sammen fik de sønnen Kurt (f. 20.5.1950), der er enebarn. Efter en årrække er han fortsat ejer af Aabo Camping Vandland, som han driver yderst professionelt.

Egon er søn af landmand Chr. Trynskov.

I den tid, hvor Trynskov venligt og høfligt drev Købmandsgården, var den på vej til at ændre sig fra den mere blandede landhandel til at være en decideret købmandshandel. Bl.a. fordi der i de lidt større byer opstod forretninger, hvor man i højere grad forhandlede varer som brændsel, støbegods, foderstoffer og tømmer.

Samtidigt var der et nyt marked på vej, nemlig de mange turister, der nu bl.a. via sommerhusene kom til Tversted. Gedigne udstykninger gav plads til sommerhuse i et antal, man ikke før havde set.

Købmandsgården i Egon Trynskovs tid (Tversted Arkiv).

Egon Trynskov forstod at sadle om, og han blev i den forbindelse formand for Tversted Borger- og Turistforening for perioden 1962-69. Det gjaldt om at have tæt kontakt til de nye strømninger.

Foreningen var blevet stiftet i 1946, da landet efter krigen blev åbnet op for turister bl.a. fra Norge og Sverige, hvor interessen for det nærliggende Danmark som ferieland var stor.

Nu kunne man ofte høre det tyske sprog i danske butikker, og der blev basis for udlejning af de nye sommerhuse, ligesom byens to campingpladser nok kunne sætte gang i omsætningen.

Når turisterne er i sommerlandet, vil de gerne være fri for bundne åbningstider i butikkerne, og det var baggrunden for, at Trynskov i juni 1970 søgte og fik tilladelse til en udvidet åbningstid – dog kun i sommermånederne.

Siden da er der i høj grad som bekendt sket store liberaliseringer m.h.t. lukkeloven.

Det næstfølgende relaterer til en samtale med Kurt Trynskov i 2018:

Det var især sønnen Kurt, der opfordrede faderen til at iværksætte udvidet åbningstid. Der blev så aftalt, at han skulle have udbetalt 10 % af den øgede omsætning, hvilket hurtigt viste sig at være en god forretning – specielt for Kurt.

Ikke nok med at Helmi Nielsen var til stede ved Kurts fødsel, men han har også fået oplyst, at hun med et ganske koldt bad til ham var med til at få sat liv i den lille nyfødte.

Kurt nød i øvrigt at være på tur med Christian, når han i Købmandsgårdens ærinde drog af sted til Hirtshals. Det foregik i Trynskovs gamle grå Opel Blitz.

Christian var en mand af få ord, men han havde en god og præcis hukommelse, så det var ikke nødvendigt med huskesedler til turene.

Allerede dengang kørte han i ferierne med fru Helmi på langture til såvel Holland som Fyn, først på BMW-motorcykel med sidevogn. Senere blev køretøjet dog udskiftet med den tidstypiske bil: FIAT 500.

Kurts barndom i Købmandsgården betegner han kort og godt som fantastisk.

Det var rigtig spændende, når han med kammeraterne kunne lege i Købmandsgårdens trælasthandel. Mange af nabolagets børn har gennem tiden leget fangeleg på tømmerhandelens loft.

Senere kom der aktive forpligtigelser som opfyld på hylderne og udkørsel af varer til kunderne på varecykel.

Allerede dengang var der prominente sommerhusejere i Tversted, og det kunne resultere i skyhøje drikkepenge, når købmandens bud dukkede op. Ja så mange, at hvis der ikke var nogen til stede ved vareafleveringen, så tog Kurt varerne med tilbage og ventede på, at sommerhusejeren senere skulle dukke op. Drikkepengene udlignede så ganske ulejligheden med at tage turen en gang til: Belønningen var fyrstelig!

Efter at Kurt havde mistet sin mor Oda, blev forbindelsen til Helmi og Christian yderligere uddybet. Der blev holdt juleaften sammen, og man tog på fælles udflugter.

Endelig kan Kurt også berette om, da Bertel Lassen i en høj alder væltede på cyklen og brækkede lårbenet. Herefter blev Bertel aldrig sig selv igen og døde kort tid efter.

Signe Nielsen, Gl. Skagensvej 3, havde siden 1951 samvittighedsfuldt drevet håndkøbsudsalget i Tversted. Men da hun efterhånden var blevet 79 år, syntes hun, at nu måtte det stoppe, og så var det nærliggende, at Købmandsgården overtog denne lille ”butik”, og håndkøbsudsalget havnede hos Købmandsgården. Det var i 1980.

Kommis Viggo Nielsen, der med familie boede i ”Terpethus”, beliggende i Tannisby, var en af de solide kræfter i butikken, hvor han kom til at virke i omkring 30 år.

I 1981 udlejede Trynskov forretningen til købmand Arne Jensen, Uggerby, men allerede i 1983 overtog Hans E. Larsen lejemålet, og han købte så Købmandsgården i 1986.

Tre gange Larsen

Købmand Hans Erik Larsen (22.12.1945) kom oprindeligt fra Sindal, og hans forældre var kommunalarbejder Niels Peter Larsen og Kirsten Marie Larsen. I tæt samarbejde med sin engagerede hustru Lilian (16.3.1948) fik han skabt et stærkt team til at drive Købmandsgården videre frem. Lilian kunne med sin kontoruddannelse og sit lyse temperament nok sørge for at få styr på alle tallene.

I sin ejertid gennemførte Hans Erik hele 3 omfattende ombygninger af  Købmandsgården.

Han var en meget flittig købmand, og kom man forbi Købmandsgården lidt sent på aftenen, kunne man observere Hans Erik travlt beskæftiget med at sætte varer på hylderne. Den næste dag skulle forberedes grundigt.

En moderne og næsten ny villa på Løgtenvej 12 var blevet købt allerede i 1981, og her voksede de tre børn op: René, John og Pia.

Som så mange andre købmandsgårde havde man også en bagbutik, hvor der ind imellem skete muntre ting.

Det var oftest om formiddagen, der var fremmøde, og det var gerne egnens ungkarle, der her havde et mødested.

Naturligvis blev der drukket en øl eller to, men der var dog også nogle af bagbutikskunderne, der af forskellige grunde ikke kunne tåle øl, men simpelthen måtte holde sig til en ganske almindelig sodavand.

Snakken gik livligt, mange gode og måske også sande nyheder blev udvekslet, og uenigheder kunne højst udarte til lidt skubberi mellem de fremmødte.

Bagbutikken var dengang noget selvfølgeligt, som nutidens butiksformer i høj grad er med til at få udryddet.

Tversted Købmandsgård i dag (Foto: Kjeld Larsen).

René og John fulgte som købmænd senere i faderens fodspor.

Da Hans Erik havde trukket sig tilbage i 2008, drev de Købmandsgården sammen i 6 år, men i 2014 overtog René Spar-købmanden i Hirtshals på Margrethevej.

Det er John Larsen, der i dag med sikker hånd driver Købmandsgården videre. Han har således undervejs ladet udføre ombygninger og udvidelser af butiks- og lagerarealerne. I 2017 tilfaldt byens posteekspedition Købmandsgården, da Dagli’Brugsen lukkede.

Omsætningen er i dag på et tocifret millionbeløb, og i løbet af året er der omkring 25  personer på lønningslisten.

Allerseneste tiltag er, at John her i 2018 har købt bygningen på Østervej, hvor Brugsen tidligere havde til huse, så på en måde er ringen nu blevet sluttet omkring detailhandelen i Tversted.

Købmandsgårdens ejere:

Janus A. Lassen            1894 –  1919
Bertel C. Lassen           1921 –  1949
Egon Trynskov             1949 –  1986
Hans Erik Larsen          1986 –  2008
John og René Larsen    2008 –  2014
John Larsen                 2014 –

Kilder:

Erik Vinding
Helmi Nielsen
Jane Nikkelsen
Kurt Trynskov
Lilian og Hans Erik Larsen
Niels Geert Bolwig
Tversted Lokalhistoriske Arkiv
Vendsyssel Tidendes Arkiv
Årbogen ”Fra egnens fortid”


Artiklen bringes også i Lokalhistorisk Årbog 2019, der udgives af Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn.

René Ejstrup Larsen driver i dag Spar og Slagter Winther på Margrethevej i Hirtshals.


Kjeld Larsen
Skagensvej 90, Østenkær, Tversted.
Født 1937 på gården Enodden i Agersted, opvokset på gården Baas i Skæve. Lærer på Tversted Skole 1962-2004 Medlem af Hirtshals byråd 1970-2006 Gift med Jytte Gøgsig Larsen og bosiddende på hendes fødehjem. kjeldlarsen@mail.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
Bjarne Høyrup
3 år siden

Skøn læsning der giver minder ?