Dokumentation: Jysk Vindenergi hænger på regningen

Hvis byrådet i Hjørring Kommune ender med ikke at sende projektet i høring, kan man som lokal glæde sig over, at de involverede lodsejere i vindmølleeventyret ikke lider økonomisk overlast, skriver i dette debatindlæg Paw Rytter.

3033
Borgmester Arne Boelt (S) i byrådssalen på Hjørring Rådhus. Foto: Arkiv.

Af Paw Rytter
Christiansdalsvej 83
Vrå

Det bliver de to ejere af Jysk Vindenergi Caspar Mikkelsen og Jens Vagnsø, der samler regningen op, hvis byrådet ender med at vende tomlen nedad til vindmølleprojektet Hjortnæs ll på onsdag, når der skal tages stilling til, om projektet skal sendes i høring i otte uger. Det fremgår af en lodsejeraftale, der dukkede op i forbindelse med en handel af to de eksisterende vindmøller ved Hjortnæs.

Lodsejeraftalen blev indgået helt tilbage i 2014. Ifølge den har Jysk Vindenergi sikret sig alle rettigheder til seks af de otte vindmøller, og ifølge referatet fra generalforsamlingen i Hjortnæs Møllelaug fra 2015 er der også indgået lodsejeraftaler med ejerne af de to sidste vindmøller.

Jysk Vindenergi har gennem forløbet forsøgt at gøre sin rolle i projektet betydelig mindre end det, den fremkomne lodsejeraftale viser. Således har Jysk Vindenergi fra starten sikret sig alle rettigheder til projektet, herunder retten til at sælge det til tredjemand.

Skulle det vise sig, at byrådet i Hjørring ender med ikke at sende projektet i høring, kan man som lokal glæde sig over, at de involverede lodsejere i vindmølleeventyret ikke lider økonomisk overlast. For ifølge lodsejeraftalen er det nemlig udvikleren og projektejerne i Jysk Vindenergi, der afholder samtlige omkostninger.

Herunder kan kontrakten mellem Jysk Vindenergi og Anne Thiel Fuglsang læses i sin helhed. Den har været offentligt tilgængelig siden den 30.7.2019 på www.tinglysning.dk.


Anne Thiel Fuglsang (I det følgende kaldet Lodsejer) og Jysk Vindenergi ApS (I det følgende kaldet Udvikler)

1.0 PARTERNE

1.1 Nærværende aftale er indgået mellem på den ene side Lodsejer og på den anden side Udvikler.

2.0 BAGGRUND OG FORMÅL

2.1 Formålet med aftalen er at Lodsejer og Udvikler indgår aftale om at Udvikler kan udvikle et vindmølleprojekt på matr.nr. 1a Hjortnæs, Børglum m.fl. Projektet vil bestå af 7-8 vindmøller med en totalhøjde som ikke vil overstige 150 meter.

2.2 Lodsejer er eneejer af arealet beliggende: Hjortnæsvej 35, Hjortnæs, 9760 Vrå matrikel 1a, ejerlav Hjortnæs Børglum m.fl. Ved gennemførelse af vindmølleprojektet bliver Udvikler ejer af de arealer, hvorpå vindmøller og transformatorstationer er placeret. Udvikler opnår tillige brugs- og vejret i forhold til Lodsejerens øvrige areal til brug for kabler, installationer samt kranpladser og veje iht. vindmølleleverandørens til en hver tid gældende krav, samt i henhold til aftale med Lodsejer.

3.0 GENSTAND

3.1 Lodsejeren giver herved Udvikler eller de(n), til hvem Udvikleren senere måtte overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale, ret til på Ejendommen eller dele heraf, at opstille en eller flere vindmøller med tilhørende transformatorstationer, kabler, installationer samt kranpladser og veje iht. vindmølleleverandørens til en hver tid gældende krav. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand inden udbetaling af erstatning kræver lodsejers forudgående samtykke. Det er en betingelse for Udvikler, at der gives ret til at gennemføre alle nødvendige undersøgelser. Lodsejer skal deltage om nødvendigt i ansøgningsprocessen, men omkostningerne afholdes udelukkende af Udvikler. Fordelingen af lokale vindmøller sker efter idriftsættelse af den samlede vindmøllepark

3.2 Der etableres adgang til hver enkelt vindmølle samt transformatorstation og øvrige anlæg. Udvikleren er berettiget til at etablere tilkørselsveje til hver vindmølle. Udvikleren er berettiget til at anvende dette vejnet i såvel etableringsfasen som den efterfølgende driftsfase i forbindelse med tilsyn og reparationer mv.. Lodsejeren har ret til at benytte det af Udvikleren etablerede vejnet, ligesom Udvikleren er berettiget til at bruge eller overdrage vejretten helt eller delvist i forbindelse med opførelse og drift af andre vindmøller. Eventuel forstærkning af eksisterende veje og etablering af nye påhviler Udvikler. Kranpladser etableres i henhold til mølleleverandørens krav og specifikationer. Eventuel fjernelse af beplantning påhviler Udvikler. Brugs- og vejret i forhold til Lodsejerens øvrige areal til brug for kabler, installationer samt kranpladser og veje gælder tidsubegrænset.

3.3 Udvikleren har ret til at foretage nødvendige fremføringer af jordkabler til brug for vindmøllerne over lodsejerens arealer og har til enhver tid ret til at foretage tilsyn og reparationsarbejde på det etablerede kabelnet og de opstillede vindmøller. Lodsejeren er indforstået med at acceptere de begrænsninger i brugen af arealerne over kabler samt under og omkring møllerne, som lovgivningen, elforsyningsselskab og myndighederne til enhver tid foreskriver. Eventuelle skader på dræn udbedres af Udvikler.

3.4 Lodsejer er forpligtet til at opretholde og renholde adgangsveje til møllerne, så møllerne kan serviceres løbende. Placeringen af vindmøllerne sker i overensstemmelse med den lokalplan som den kommune, hvori Ejendommen er beliggende, måtte vedtage for området.

4.0 VÆRDI-, AFGRØDE- OG ANDRE TAB

4.1 Engangsbeløb for jorden iht. punkt 6.1 inkluderer værditab efter VE-loven

4.2 Udvikler betaler afgrødetab for arealet på DKK XXX pr. vindmølle for de matrikler hvor møllerne placeres. Beløbet udbetales sammen med vederlag iht. punkt 6.1

4.3 Udvikler betaler et engangsbeløb på DKK XXX for projektet, for arealer som inddrages til vejanlæg mv. Beløbet udbetales sammen med vederlag iht. punkt 6.1

5.0 UDMATRIKULERING

5.1 Når den endelige placering af møllerne er fastlagt vil et jordlod omkring transformerstation og vindmøllerne på ca. 30 x 30 m blive udmatrikuleret og ejendomsretten overgår til Udvikler, som overtager dette uden ansvar for Lodsejer for så vidt angår ekstrafundering og jordforurening. Lodsejeren accepterer, at vingefanget af vindmøllerne, herunder også vindmøller på tredjemands ejendom, kan overskride skel.

5.2 Lodsejer er forpligtet til at medvirke til udmatrikulering. Lodsejeren er forpligtet til at underskrive de nødvendige dokumenter i forbindelse med en sådan udstykning og overdragelse. Ejendomsretten til arealet, hvorpå en eller flere af vindmøllerne er placeret, vil overgå til Udvikleren når første afdrag af det i pkt. 6.1 anførte beløb er betalt til Lodsejeren.

5.3 Der skal gives samtykke fra pant- og rettighedshavere.

5.4 Udmatrikuleringsforretningen igangsættes snarest byggetilladelse foreligger og gennemføres udelukkende for Udviklers regning.

5.5 Skødet vil skulle underskrives af parterne hurtigst muligt efter tinglyst. Nærværende aftale kan af Udvikleren kræves tinglyst servitutstiftende på Ejendommen med prioritet forud for al pantegæld.

5.6 Udvikleren udarbejder kortmateriale hvorpå der er indtegnet det samlede vindmølleanlæg, herunder møller, transformatorstationer, kabler, kranpladser og veje. Lodsejeren får udleveret dette materiale. Lodsejeren er indforstået med at der efterfølgende tinglyses separate deklarationer vedr. retten til placering af kabler og vejret.

5.6 Arealet skal alene anvendes til drift af vindmøller.

5.7 Ønsker udvikler ikke længere at have vindmøller på matriklerne, tilbageskødes matriklerne til Lodsejer. Udvikler forpligtiger sig i forbindelse med en eventuel tilbageskødning at nedtage og bortskaffe de eksisterende vindmøller. Udgifter i forbindelse med tilbageskødning af matrikler samt nedtagning og bortskaffelse af eksisterende vindmøller påhviler Udvikler.

5.8 Møllerne kan af Lodsejer kræves fjernet, hvis produktionsretten i henhold til offentlig tilladelse er ophørt eller inddraget.

6.0 VEDERLAG

6.1 Vederlaget for arealerne er aftalt til DKK xxx pr. etableret MW til Lodsejer og udbetales på dagen, hvor vindmølleprojektet idriftsættes, forudsat at der er tinglyst anmærkningsfrit skøde.

6.2 Såfremt det skulle være nødvendigt at tilkøbe flere m2 jord, sker dette til en afregning på DKK 25 pr. m2, svarende til DKK 250.000 pr. hektar.

6.3 Udvikler overtager ejendomsskatter for de af aftalen gældende jordlodder til udmatrikulering.

7.0 OVERDRAGELSE

7.1 Overdragelse af jordlodderne sker senest ved endelig byggetilladelse for arealet. Udvikleren er berettiget til helt eller delvist at overdrage rettigheder og pligter i henhold til denne aftale. Udvikleren bærer alle omkostninger herved.

  7.2 Aftalen er gældende for såvel underskrevne Lodsejer som senere erhververe af Ejendommen og matrikler eller dele heraf, og omfatter alle rettigheder til opstilling af vindmøller på Ejendommen.

8.0 ANSVAR

8.1 Lodsejer påtager sig intet særligt ansvar for arealet.

8.2 Lodsejer kan tillige ikke indgå aftale(r) med andre Udviklere eller købere på det i aftalen angivne areal

8.3 Det er aftalt, at de til enhver tid ejere af matriklerne hvorpå vindmøllerne er placeret hensætter DKK 20.000 pr. vindmølle pr. år fra år 10 efter idriftsættelse af vindmølleprojektet.

9.0 LØBETID

9.1 Frist for opnåelse af byggetilladelse for projektet er fastsat til 5 års fra parternes underskrift af nærværende aftale, hvorefter der gives ret til forlængelsesmuligheder såfremt myndighedsbehandlinger pågår. Såfremt Udvikleren ikke har udnyttet byggetilladelse indenfor den foran anførte frist under hensyntagen til leveringstider for vindmøller og nettilslutning er hver af parterne berettiget til at opsige nærværende aftale uden betaling af kompensation til den anden part. Opnås byggetilladelse indenfor den foran anførte frist, gælder aftalen i henhold til dens vilkår.

TILLÆG

  1. 30.06.2019 forlænges eksisterende lodsejeraftale..

Aftalen forlænges yderligere 5 år fra d. 30.06.2019.

Øvrige vilkår er uændret.

11 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Jette Hørup Nilsson, vindmøllenabo
3 år siden

Respekt.
Der røg den lokale forankring og de ædle motiver.

HDK
3 år siden

Det ser ud til, at det kan blive en god forretning for tyske kapitalfonde at investere i endnu flere danske vindmølleparker – og således tjene penge på at Tyskland betaler vindmølleejere penge for at sætte møllerne i stå.

HDK
3 år siden

Det ser ud til, at det kan blive en god forretning for tyske kapitalfonde at investere i endnu flere danske vindmølleparker – og således tjene penge på at Tyskland betaler vindmølleejere penge for at sætte møllerne i stå.
 

Glaze
3 år siden

Her kan man tydeligt læse hvor stor belastning et sådan mega industrielt projekt påfører det berørte område. Goodbye engsnarre.

Glaze
3 år siden

Godt gravearbejde Paw Rytter. Det kan måske redde engsnarren, som er lokalforankret i modsætning til mølleopstillerne.

Ragnhild Jakobsen
3 år siden

Må dette gravearbejde – sammen med den massive protest gennem mere end to år – sende Hjortnæs ll projektet i graven på onsdag!

Rikke Kirstine Lomholt
3 år siden

Hjortnæs Møllelaug har igennem forløbet stået som ansøger til udskiftningen af møllerne. Det på trods af, at der siden 2014 har foreligget juridisk aftale om, at det er Jysk Vindenergi, der egenhændigt er projektmager og kan sælge projektet videre til, hvem de vil. De facto synes møllelaugets eneste sikkerhed (og rolle) at være, at de vil blive købt ud af de nuværende møller, hvis ansøgningen går igennem. Har møllelauget overhovedet kendskab til ovenstående kontrakt? Eller er de mod deres vidne blevet brugt som nyttige fjolser i promovering af det store og forblommede narrativ om lokal forankring og grøn omstilling?
Det er mig ubegribeligt, hvorfor nogle af vores kommunale politikere er villige til at stole på Jysk Vindenergis løfte om at arbejde for projektets lokale forandringer. Man har at gøre med en type projektmagere, der forespurgt end ikke har været villige til at oplyse om ejerskab, på trods af, at dette har været juridisk klapset af siden 2014.

Rikke Kirstine Lomholt
3 år siden

Jeg vil lige tilføje, at som tingene står nu, så er det kun Jysk Vindenergi samt en enkelt lodsejer, der står til at komme ud af det her med en pæn økonomisk gevinst, mens to lodsejere vil få en mindre økonomisk gevinst. Det er vel at mærke på bekostning af alle de omkringboende borgere i såvel Brønderslev som Hjørring kommune. Det er deres lånevilkår og friværdi, der skal betales med.

Thomas
3 år siden

Hej Paw
Er du sikker på, at det er de nævnte personer der hænger på regningen? Så vidt jeg kan se er Jysk Vindenergi Aps ejet af et holdingselskab, som igen er ejet af holdningselskaber. Som professionelle spekulanter har bagmændene naturligvis kanaliseret overskud ud af Jysk Vindenergi Aps og uden for kreditorernes rækkevidde.

Paw Rytter
3 år siden
Reply to  Thomas

Hej Thomas
Ja, holdingselskabet ejes af Caspar Mikkelsen og Jens Vagnsø. Der forøvrigt ikke noget fordækt i selskabskonstruktionen, den er en ganske almindelig metode til at sikre, at et uheldigt projekt ikke tømmer hele pengetanken. 🙄
Vh Paw Rytter

Frank Bundgaard Nielsen
3 år siden

Dokumentet viser jo helt tydeligt, at hvis man som politiker stadig går ind for Hjortnæs II, så går man storkapitalens ærinde, på bekostning af helt almindelige menneskers livsvilkår og opsparing i egen bolig. Det er den omvendte Robin Hood. Er det virkelig det man som politiker i Hjørring Kommune vil bruge sin stemme til?
 
Samtidig bliver det nu helt tydeligt, at der har været tilbageholdt oplysninger i sagsforløbet, hvilket er helt uacceptabelt. 
 
Det fremgår af dokumentet, at der henvises til VE-loven når der tales om kompensation for den jord der skal bruges til kæmpevindmølleren m.m.
Det er interessant, at den aftalte hektarpris på 250.000 kr. svarer meget godt til markedsprisen for en hektar god landbrugsjord. Det er jo lige præcis VE-lovens intention at kompensere krone for krone. Men hvorfor gør det sig ikke gældende for kompensationen for naboernes værditab?
 
Det er nemlig en misforståelse hvis man tror husejerne får fuld økonomisk kompensation. Sådan er virkeligheden desværre ikke, på trods af lovens klare ordlyd. 
Der er eksempler på at vi Danmark tillader at man spiser en helt almindelig familie af med 120.000 kr i erstatning, men efterfølgende viser værditabet sig at være over 1 mill. kr. Og der er ikke mulighed for at klage over taksationsmyndighedens afgørelse. 
Synes du det er i orden, at en helt almindelig familie på den måde skal betale for den grønne omstilling med 1 mill kr. mere end en gennemsnitsdansker?
Hvis du som politiker stemmer for Hjortnæs II, er det dig der bære ansvaret for at bringe almindelige familier i en lignende situation.
Ville du bringe dig selv og din familien i den økonomiske situation? Det ville du naturligvis ikke.