DOKUMENTATION: Ankestyrelsens afgørelse

Hermed kan vi offentliggøre den fulde ordlyd af afgørelsen fra Ankestyrelsen i klagesagen angående Havbakken i Tornby.

762
Foto: Arkiv.

Debatten om Havbakken i Tornby kan ikke længere blot reduceres til et spørgsmål om politik, som det uden sammenligninger i øvrigt også forsøges gjort af præsidentens tilhængere ved rigsretssagen mod Donald Trump i USA.

I begge sager, hvor vidt forskellige de end er af omfang og indhold, er der nu jura i spil, fordi der påstås at være begået overtrædelse af lovgivning og regler, hvilket giver anledning til nedenfor at lade læserne får indblik i hele afgørelsen fra Ankestyrelsen.

Når det så er slået fast, er det selvfølgelig vigtigt fortsat at insistere på at diskutere sagens politiske indhold, som det senest er gjort af Louise Hvelplund (Ø), Jørgen Bing (SF) og Claus Mørkbak Højrup (V).


Afgørelse

Du har klaget over Hjørring kommunes afgørelse om skift af leverandør til levering af personlig og praktisk hjælp fra tæt tilknyttet personale til leve- ring gennem kommunens hjemmepleje. Hjørring kommune afgjorde sagen den 23. oktober 2019.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag. Resultatet er:

 • Du har fortsat ret til levering af hidtidig hjælp gennem det faste tilknyttede personale, der skal være på et plejecenter, og ikke gennem anden leverandør, fx kommunens hjemmepleje.

Det betyder, at vi ophæver kommunens afgørelse.

Kommunen skal derfor genoptage den bevilgede hjælp gennem den bevil- gede servicepakke fra plejecentrets faste personale. Kommunen kontakter dig.

Vi kritiserer, at kommunen ikke har truffet afgørelse om ophør af dit bevilgede botilbud, hvor hjælpen bliver leveret gennem fast tilknyttet per- sonale på plejecentret. Det fører dog ikke til et andet resultat.

På de næste sider kan du læse mere om afgørelsen.

Venlig hilsen
Lene Råhauge Sylte

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at kommunen ikke har foretaget en konkret og individuel vurdering af, om du, som følge af din funktionsnedsættelse, får dit samlede hjælpebehov dækket, når hjælpen bliver leveret af anden leverandør end plejecentrets fast tilknyttede personale.

Vi vurderer også, at kommunen ikke har begrundet, hvordan du fortsat kan blive boende i din plejebolig uden tæt personale, når det er en betingelse ved visiteringen til en plejebolig, at du ikke længere er i stand til at klare dig i egen bolig, men har et behov for, at hjælpen er tæt på dig hele døg- net.

Sagens oplysninger viser derfor ikke, om du fortsat kan få opfyldt dit behov for hjælp til personlige og praktiske opgaver, når hjælpen ikke længere er tæt på dig gennem hele døgnet.

Ved ophør eller nedsættelse af hjælp har kommunen en skærpet begrundelsespligt. Vi vurderer denne sag som ophør af hjælp gennem fast tilknyttet personale.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du er blevet visiteret til en plejehjemsbolig, da du ikke længere kunne bo i egen bolig med hjælp fra hjemmeplejen. Vi har her lagt vægt på kommunens kriterier for at få tildelt en plejehjemsbolig.

Vi har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af kriterierne, at plejeper- sonalet skal sikre via en tæt kontakt, at du kan føle dig tryg i hverdagen, og at du får den nødvendige hjælp og pleje døgnet rundt. Derudover kræ- ver det, for at du kan blive skrevet op til en plejebolig, at du ikke kan klare dig selv i din nuværende bolig, selvom du får hjælp af hjemmeplejen.

Der fremgår ikke af sagens oplysninger, at du ikke længere opfylder betin- gelserne for at blive visiteret til en plejehjemsbolig.

Vi skal bemærke, at når kommunen har nedlagt et plejecenter, så opholder du dig ikke længere i en plejebolig. Du opholder dig nu i egen bolig, hvor hjælpen bliver leveret gennem kommunens leverandør af personlig og praktisk hjælp. Der er ingen oplysninger om, hvorvidt du i den forbindelse er blevet vejledt om frit valg af leverandør.

Kommunen har ikke oplyst om konkrete forhold, der kan begrunde, at dine forhold har ændret sig så betydeligt, at du ikke længere opfylder betingelserne for at opholde dig i en plejehjemsbolig, men at hjælpen nu igen kan leveres forsvarligt i egen bolig.

Det fremgår ikke af sagens oplysninger, om du selv har ønsket at få tildelt en plejebolig på plejecentret Havbakken, eller om reglerne om flytning uden samtykke har været anvendt ved optagelse på plejecentret.

Vi er opmærksomme på, at kommunen i sin afgørelse har oplyst, at din hjælp fortsætter uændret og ydes i samme omfang som inden nedlæggel- sen af plejecentret Havbakken gennem servicepakken. Det ændrer ikke ved resultatet, fordi kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang har begrundet, at du kan modtage hjælpen, efter at plejecentret er nedlagt, og at du ikke længere har behov for, at hjælpen er tæt på dig gennem hele døgnet.

Kommunen har ikke konkret og individuelt vurderet, om du faktisk kan blive boende i din plejebolig, eller om du evt. gennem reglerne om flyt- ning uden samtykke skal optages i en anden plejehjemsbolig, inden ple- jecentret Havbakken blev nedlagt.

Du har derfor fortsat ret til, at hjælpen bliver leveret gennem pleje- hjemsbolig, hvor der er tilknyttet tæt personale til stedet gennem hele døgnet.

Om reglerne

Praktisk hjælp, personlig hjælp og madservice skal bidrage dels til at vedli- geholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Kommunen skal tilbyde hjælp eller støtte til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet til borgere, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov for det.

Det følger af vores praksis, at kommunens serviceniveau er udgangs- punktet for, hvad borgeren kan forvente af hjælp. Serviceniveauet skal fraviges i de tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør dette. Der skal altid foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Borgeren har krav på en fyldestgørende begrundelse, hvilket især gælder, hvis borgeren får nedsat sin bevilling.

Ud over objektive kriterier – eksempelvis særlige helbredsmæssige for- hold hos borgeren – skal også subjektivt prægede forhold indgå i vurde- ringen af borgerens behov, såsom borgerens værdighed, integritet og personlige glæde ved at leve i et rent hjem og især borgerens mulighed for at leve et så normalt liv som muligt, herunder et socialt liv. Der hen- vises til principafgørelse 82-12.

Kommunen skal sikre, at modtagere af hjemmehjælp

 • kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen
 • eller kan modtage et fritvalgsbevis, hvis kommunen vælger at tilbyde det.

Mulighederne omfatter ikke beboere i plejehjem, plejeboliger el.lign.

Bemærkninger til klagen

Din værge efterlyser manglende info omkring fodpleje, frisør, flextaxa, ser- vering af mad, kontaktperson til demensafdelingen, garanti af hjælp i for- bindelse med dine fald, og hvilket personale der er tilknyttet. Kommunen har besvaret disse spørgsmål i genvurderingen.

Vi bemærker, at vi har ophævet afgørelsen, da du ved visiteringen til ple- jehjemsbolig er blevet vurderet til at have behov for leveringen af hjælpen gennem fast tilknyttet personale.

Bemærkninger til kommunen

Vi skal bemærke, at der er frit valg af leverandør ved tildeling af personlig og praktisk hjælp. Det fremgår ikke af sagen, om du er blevet vejledt her- om.

Vi kritiserer, at kommunen ikke overfor dig har truffet en afgørelse om ophør af plejecentret Havbakken og derfor også ophør af din plejehjemsbolig ved beslutningen om nedlæggelsen af plejecentret Havbakken.

Vi kritiserer også, at kommunen ikke inden nedlæggelsen af plejecentret Havbakken har sikret sig, at du kan forblive i din hidtidige bolig (plejeboli- gen) uden fast tilknyttet personale.

Kommunen skal inden nedlæggelse af plejecentret konkret og individuelt vurdere, om du kan blive boende i din hidtidige bolig, eller om du evt. gennem reglerne om flytning uden samtykke kunne optages i en anden pleje- bolig, inden plejecentret Havbakken blev nedlagt. Kommunen skal også i disse situationer vejlede om frit valg.

Vi skal bemærke, at boligudvalget i brev af 20. december 2019 har stillet spørgsmål til Transport- og Boligminister Kaare Dybvad Bek, som ministe- ren har svaret på i brev af 16. januar 2020.

Ministeren har blandt andet svaret, at kommunen har ansvaret for at anvi- se de ældre til en plejebolig på baggrund af det konkrete behov, som de ældre har for en sådan bolig. I sin vurdering heraf skal kommunen bl.a. vurdere, hvorvidt plejeboligernes fysiske rammer og den personalemæssi- ge dækning modsvarer det behov, som den ældre har for pleje og omsorg i hverdagen. Har den ældre behov for pleje døgnet rundt, skal der således være personale til at kunne opfylde dette behov. Dette følger allerede af almenboligloven.

Endvidere fremgår det af ovennævnte brev, at det endvidere må lægges til grund at ældre, der visiteres til en plejebolig har et plejebehov, der ikke kan opfyldes alene ved hjemmehjælp.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen ud fra:

 • Oplysninger, vi har fået fra kommunen.
 • Afgørelse af 23. oktober 2019.
 • Klage af 13. november 2019.
 • Genvurdering af 19. november og 2. december 2019.

Ankestyrelsen har ikke modtaget yderligere oplysninger efter genvurderin- gen.

Regler

Her er de regler, vi har afgjort din sag efter.

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven).

 • § 83, stk. 1, nr. 1, om personlig hjælp og pleje.
 • § 83, stk. 1, nr. 2, om hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.
 • § 91, stk. 1 til stk. 4, om frit valg af leverandør.

Praksis

Ankestyrelsen har offentliggjort en eller flere principafgørelser, der har betydning for din sag. Du kan finde vores principafgørelser på styrelsens hjemmeside: www.ast.dk.

 • Ankestyrelsens principafgørelse 82-12.

Der er uddrag af reglerne til sidst i afgørelsen. Du finder reglernes fulde

ordlyd på www.retsinformation.dk. Kopi er sendt til:

Hjørring kommune,

Vi har registreret afgørelsen som en ophævelse. Læs mere om registrerin- gen på ast.dk/koderegistrering

Lovuddrag

Lov om social service (serviceloven)

Lov nr. 57 af 24. juni 2005, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019

 • 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

1) personlig hjælp og pleje

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og

3) madservice

Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af mid- lertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Stk. 3. Forud for vurderingen af behovet for hjælp efter stk. 1 skal kom- munalbestyrelsen vurdere, om et tilbud efter § 83 a vil kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter stk. 1.

Stk. 4. Tilbud om hjælp efter stk. 1 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale proble- mer.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for hjælp efter stk. 1 til den enkelte modtager af hjælpen. Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov.

Stk. 6. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb efter § 83 a skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter § 83.

Stk. 7. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter § 79.

Stk. 8. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter).

 • 91. Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal for at opfylde forpligtelsen i medfør af stk. 1 som minimum

1) indgå kontrakt med to eller flere leverandører eller

2) tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis, som giver borgere, der er visi- teret til hjælp efter § 83, adgang til, at de pågældende borgere selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførel- se, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at en borger ikke kan modtage hjælpen efter stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal vejlede de borgere, der modtager et fritvalgsbevis efter stk. 2, nr. 2, om ordningen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter værdien af fritvalgsbeviset, jf. stk. 2, nr. 2, for hver af de ydelseskategorier efter § 83, som kommu- nalbestyrelsen har besluttet at tilbyde i ordningen. Kommunalbestyrelsen afregner med den leverandør, som borgeren har valgt, jf. stk. 2, nr. 2, til den pris, der svarer til fritvalgsbevisets værdi, jf. stk. 6.

Stk. 6. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om leverandørernes tilbagemeldingspligt, jf. stk. 2, nr. 1 og 2, og om kom- munalbestyrelsens tilrettelæggelse af fritvalgsbeviset, jf. stk. 2, nr. 2, og regler om beregningsgrundlaget for og offentliggørelse af fritvalgsbevi- sets værdi.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
Paw Rytter
4 år siden

Ingen blev tvunget til at flytte fra Havbakken. De der gjorde det, var bange for at miste den hjælp, de har brug for. Ankestyrelsen kendelse viser, at man ikke kunne ændre på, hvem der skulle stå for plejen på Havbakken medmindre, at man havde opsagt beboerne og flyttet (om nødvendigt med tvang) de beboere, der vurderedes ikke at kunne bo i eget hjem. Det lyder voldsomt og det er det også. Måske var det derfor, Hjørring kommune forsøgte, at gå en anden vej. En vej der også fik voldsomme konsekvenser for de berørte, men uden at kommunen pådrog sig ansvaret med oprejst pande. For som sagt blev ingen tvunget til at flytte fra Havbakken. De der gjorde det, var bange for at miste den hjælp, de har brug for. Den måde man forsøgte, at lukke Havbakken er en skamplet, det bliver svært at slippe af med.