Claus Mørkbak Højrup (V): Forceret beslutning at lukke Havbakken

Claus Mørkbak Højrup skriver her om Venstres tilgang til lukning af plejehjemmet Havbakken i Tornby samt øvrige budgetudfordringer i SÆH.

1467
Foto: Arkiv.

Claus Mørkbak Højrup

Venstre
Udvalgsmedlem i SÆH
På vegne af Venstres byrådsgruppe i Hjørring

Sundheds, – Ældre- og Handicapudvalget (SÆH) har ved starten af denne byrådsperiode to store økonomiske udfordringer.

Den ene udfordring er bagudrettet, idet at tidligere vedtagne budgetter for 2018 og frem viser sig ikke at holde stik. Dette skyldes bl.a. en ændring i aktivitet på, og en stigning på takster af, den såkaldte aktivitetsbestemte medfinansiering, altså den regning som kommunen skal betale til Regionen, når syge borgere går til lægen. Det er i sagens natur svært at budgettere med influenzaepidemier osv. Ligeledes er der også på handicapområdet større udgifter end forventet. Denne udfordring er for 2018 på 30 millioner kroner i driften. Dette skal sættes i forhold til SÆHs samlede budget på omtrent 1,370 milliarder kroner.

Den anden udfordring er fremadrettet og omhandler de fremtidige budgetter. Til disse skal SÆH levere et såkaldt reduktionskatalog, altså et katalog over mulige besparelser, men ikke nødvendigvis besparelser, som vil blive effektueret. Tanken er, at alle fagudvalg i kommunen udarbejder disse kataloger og indleverer disse til det samlede byråd til videre brug i efterårets budgetforhandlinger. Det er vigtigt at nævne, at der samlet set indleveres flere besparelsesforslag, end byrådet vil have behov for. Dermed kan det samlede byråd prioritere på tværs af udvalgene og se kommunens aktiviteter som en helhed og ikke blot arbejde isoleret inden for hvert fagudvalg. Opgaven for SÆH er pt. at fremkomme med forslag til besparelser på 11 millioner i 2019, 22 millioner i 2020 og 33 millioner i 2021. Alle disse tal vedrører driften.

I forbindelse med den bagudrettede opgave, altså de 30 millioner, som vil komme til at mangle i 2018, har vi i SÆH-udvalget allerede fundet de 13 millioner af disse tilbage i januar og februar 2018. Dermed kom vi ned på 17 millioner, som vi også skulle have fundet.

I den forbindelse blev muligheden for at tilpasse vores antal af plejeboliger bragt i spil. Det samlede SÆH-udvalg besluttede dog i januar, at vi ikke ville bringe plejeboliger i spil pt. Denne beslutning blev efterfølgende bekræftet i Økonomiudvalget samt i Byrådet i februar 2018. Ligeledes er der i starten af året blevet sat en drejebog for afklaring af en plejeboligplan i værk. Denne drejebog inkluderer en tidsplan for, hvordan SÆH-udvalget kan blive gjort klogere på, hvordan fremtidens plejeboliger i Hjørring Kommune skal indrettes både indholdsmæssigt og geografisk. I drejebogen er der inkluderet afklaring af restgæld i bygninger, søgemønstre til de forskellige plejehjem, en afklaring af hvem som søger (den ældre eller de pårørende), muligheder for at konvertere bygninger til andre formål, såsom ungdomsboliger, dialogmøder med Ældrerådet og en ekskursion for SÆH til bl.a. Djursland og København for at se på tema-plejehjem. Alt i alt en god plan, som vil give SÆH det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger ang. fremtiden plejeboliger i Hjørring Kommune. I Venstre mener vi, at det giver god mening at køre denne drejbog til ende, før vi overhovedet begynder at overveje, hvad vi vil med plejehjemmene. Vi var glade for, at det samlede byråd også så det således på byrådsmødet i februar.

I denne uge har vi SÆH været samlet for at finde de sidste 17 millioner, som vi mangler i 2018. Vi fandt enighed omkring tiltag, som fandt de 5 millioner af disse.  Dette var bl.a. reduktion af ledelseslaget og en anden tilgang til velfærdsteknologi mv. Dermed manglede vi kun 12 millioner ud af et budget på 1,370 milliarder. Og der hørte enigheden desværre op.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Konservative og Enhedslisten besluttede at indstille Havbakken til lukning og på den vis bringe budgettet i balance.

I Venstre, fulgt af Lokallisten, mente vi ikke, at dette var den rette tilgang. Ligeledes undrer det os, at Byrådets beslutning fra februar ikke længere stod ved magt???

Vores tilgang har været at finde de sidste besparelser på 12 millioner i reduktionskataloget i stedet for at lukke et plejehjem nu. Plejehjemmet vil så omvendt skulle indgå i reduktionskataloget, som jo skal indeholde større besparelser end der er nødvendige. Dermed kunne vi respektere den byrådsbeslutning, som er truffet i februar, lade plejeboligdrejebogen køre igennem og træffe en oplyst beslutning for vores økonomi i efteråret. Problemet er blot at de 11, 22 og 33 millioner ikke er fuldt ud beskrevet endnu, og først vil blive det hen over sommeren.

Vi var indstillet på at vente til efter sommerferien på, at mulighederne blev beskrevet. Uanset om vi ventede med en beslutning og en anden balancering af budgettet eller en beslutning om lukning af Havbakken nu, vil gevinsterne nemlig først blive realiseret på et senere tidspunkt, for Havbakken endda først i august 2019. Dermed skal vi under alle omstændigheder, uanset hvilken løsning, som vi vælger, i første omgang trække på vores kommunale pengekasse og først i de kommende år lægge besparelser i denne med et breakeven-punkt ude i fremtiden.

Derfor er det i vores optik ingen hindring for en balancering af budgettet, at der træffes en oplyst beslutning i efteråret. Vi mener, at beslutningen om at lukke Havbakken er forceret. Ligeledes er der pt. kun denne ene mulighed fremlagt for at balancere budgettet, nemlig at lukke Havbakken. Alternativer vil først være lagt frem efter sommerferien via reduktionskataloget.

Vi træffer gerne hårde beslutninger i Venstre. Vi prioriterer gerne i Venstre. Men en prioritering kræver i sagens natur, at der er mindst to valgmuligheder. Ellers er man som politiker sat skakmat og bliver i stedet til et gummistempel. Vi tager gerne ansvar i det kommunale byrådsarbejde, men vi vil til enhver tid arbejde for at tage ansvar for den politik, som vi er gået til valg på. Vi vil til enhver tid forsøge at påvirke udfaldet af politiske beslutninger, således at de flugter mest muligt med den politik, som vi gået til valg på. Det er vores ansvar over for vores vælgere.

Med ovenstående har Venstre fremlagt en farbar vej til at løse budgetudfordringerne for 2018 uden at lukke Havbakken. Dette er ført til referat for det seneste SÆH-møde:

”Claus Mørkbak Højrup og Lone Olsen kan ikke tilslutte sig beslutningen (om at lukke Havbakken) men ønskede, at forslaget om at reducere plejeboligkapaciteten erstattes med elementer fra reduktions-kataloget og at beslutningen om at finde finansiering indgår i de kommende budgetdrøftelser.”

 

4 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Arne Boelt
4 år siden

Det Venstre skriver er selvsagt ikke rigtigt, vi har ikke besluttet at lukke Havbakken. Men vi har sendt det ud i høring, og der er indkaldt til et eksterordinært SÆH udvalgsmøde den 15 maj, Men vi må vente på SÆH udvalgets indstilling. Venstre vil gerne Som Claus skriver have et andet forslag at vælge imellem, og som jeg hører det så er det et plejecentre som ligger i den nord østlige del af vores kommune, og så først træffe beslutningen i forbindelse med budgettet. Når vi ser høringssvarene tagervi stilling, også til Venstres ønske.

Claus Højrup
4 år siden

Som Arne skriver, er der selvfølgelig kun en indstilling til lukning pt. Hvis det fremgår af mit indlæg, at det er en endelig beslutning, skal jeg da beklage dette, men indstillingen er jo ikke foretaget uden, at der er flertal for denne indstillng og et ønske om at køre den ende, hvilket jo vil resultere i en lukning.

Claus Højrup
4 år siden

Venstre har forøvrigt ikke at ønske om at lukke plejehjem for at lukke hullet i 2018-budgettet, heller ikke Østpå. Vi ønsker at køre plejeboligplanen færdig, og derefter tage stilling til, hvordan fremtidens plejeboliger skal organiseres i Hjørring Kommune.

Arne Boelt
4 år siden

Det skriver du da, i vil have noget at vælge imellem, det har jeg da også hørt jer sige, når i kan tillade jer at sige hvad vi mener inden høringen så kan jeg også hvad i pønser på