Byrådet skal snart behandle kontroversiel lokalplan for centerområde ved Doggerbanke

På baggrund af flere henvendelser omkring udnyttelsen af området ved Doggerbanke er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for centerformål i Hirtshals, som den 26. februar er på byrådets dagsorden hos Hjørring Kommune..

867
Arkitekt Sten Eiler Rasmussen havde oprindeligt en meget stram byplan for Hirtshals. Foto: Hans Hunderup.

Baggrunden for planlægningen er Hjørring Kommunes ønske om at udvikle området ved Doggerbanke.

Dette skyldes angiveligt, at kommunen har modtaget flere henvendelser omkring udnyttelse af området ikke mindst til dagligvarebutikker.

Doggerbankes placering i Hirtshals.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen efter den forudgående offentlighed
og besluttede på trods af modstand fra lokale interessenter at fortsætte planarbejdet 24. september 2019.

Der er opmærksomhed på, at der skal arbejdes med alternative lokaliteter til autocamperpladsen, der i dag er på arealet ved Doggerbanke 1-3.

Beskrivelse af lokalplanforslag

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at etablere tidssvarende butiksformål i området. Lokalplanen giver derfor mulighed for at opføre butiksformål på op til 2.500 m² med tilhørende parkering.

Foruden at muliggøre butiksformål indeholder lokalplanen bestemmelser, der skal sikre, at byggeriet indpasses i området og at toplærken, en fugleart der er vurderet til at være i risiko for at uddø, fortsat har mulighed for at leve i området.

Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om, at tage skal være grønne tage og udføres med lokale planter eller tilsvarende, og med en sammensætning af plantetyper, der vil kunne fungere som potentielt levested for det lokale dyreliv i området.

Derudover stiller lokalplanen krav til udformningen af parkeringsarealerne, der skal indrettes og etableres med en graduering i belægningen. Det betyder, at arealerne nærmest bebyggelsen kan etableres med en tæt, fast belægning hvorimod arealerne længst fra bebyggelsen skal etableres med en grøn karakter i form af græsarmering på selve p-pladserne.

Dette er for at skabe en grøn overgang til det naturbeskyttede areal mod nord, og bibeholde områdets grønne karakter. Derudover skal græsarmeringen sikre, at der skabes lommer i belægningen med lav beplantning og sandet jord (som på arealet), der skaber potentiale for området som et levested for toplærken.

Beskrivelse af Kommuneplantillæg

Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.

Der har derfor været gennemført en forudgående offentlighed fra 19. maj til 3. juni 2019, hvor der indkom 1 positiv bemærkning. Udvalget har behandlet sagen efter den forudgående offentlighed. Efterfølgende er der udarbejdet et tillæg nr. 28 til kommuneplanen.

Kommuneplantillægget omhandler en udvidelse af bymidten. Derudover overfører kommuneplantillægget området til naborammen, der er en ramme for centerformål.

Økonomi

Der har været afholdt et offentligt udbud af grunden med udgifter på ca. 0,300 mio. kr. på økonomiudvalgsområdet. Hvis der ikke realiseres en planlægning og et salg, afholdes udgifterne for det offentlige udbud inden for det samlede grundsalgsområde.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter foretaget screening af planernes mulige indvirkninger på
miljøet.

På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal foretages en
miljøvurdering.

Kilde: Hjørring Kommune.

Link til tidligere artikler

Hvad sker der med Stoltzes Plads i Hirtshals?

Hjørring Kommune forbereder butikker ved Doggerbanke

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments