Ændringsforslag til budgettet sætter tæring efter næring i Hjørring Kommune

Ændringsforslag til budget 2020 – 2023 fra Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Ivan Leth.

1545
Politikerne bag den underskrevne aftale og dels politikerne Michael Engbjerg (O), Per Hyldig (O), Henrik Jørgensen (V), Per Møller (C), Ivan Leth (løsgænger) og Jørgen Christensen (V).

Nedenfor følger teksten til den underskrevne aftale fra politikerne Michael Engbjerg (O), Per Hyldig (O), Henrik Jørgensen (V), Per Møller (C), Ivan Leth (løsgænger) og Jørgen Christensen (V).


Vi fremlægger samlet en række ændringsforslag der i sin helhed skal styrke kernevelfærden i Hjørring Kommune og sikre en decentral balance i den borgernære velfærd i den kommende budgetperiode.

Vi havde gerne set et samlet Byråd på 31 om denne opgave. Men forudsætningen for at få adgang til reelle budgetforhandlinger var at vi, på forhånd, skulle acceptere en skattestigning for vores borgere på 20 millioner kroner i 2020. Samtidig skulle vi acceptere at øge skatten yderligere i de kommende år, indtil der i alt bliver opkrævet ca. 75 millioner kroner mere hos vores borgere årligt.

Vi ser ikke nødvendigheden af at opkræve flere af borgernes penge for at levere den samme og på flere områder forbedret service. Det mener vi skal ske ved at bruge pengene anderledes.

Vi styrker med vores budget vores kernevelfærd markant.

Det gælder blandt andet ved tilførsel af flere penge på følgende områder i budgetperioden:

Vi aflyser tidligere besluttede besparelser på skoleområdet på 23,8 mio. kr. Vi øger normeringen på vores daginstitution med 20,0 mio. kr. Vi aflyser tidligere vedtagne besparelser på selvejende haller på 1,6 mio. kr. Vi afsætter penge til udvikling af talent og elitemiljøet med 2,0 mio. kr. Vi afsætter midler til Velfærdsalliancen til styrkelse af breddeidræt og sundhed 0,2 mio. kr. Vi afsætter penge til Homestart familiekontakt 2,2 mio. kr.

Alt sammen for at styrke vores børn og unges muligheder for en god og tryg udvikling fra første kontakt med vores dagpasning og skoler, hvor de tilbringer en meget stor del af deres tid. Samtidig ønsker vi at styrke og motiverer vores mange frivillige i idrætsklubberne til at arbejde med elitemiljøet side om side med breddeidræt og sundhed til gavn for børn og unge.

Vi genindfører klippekortordningen og afsætter hertil 8,0 mio. kr. Vi afsætter penge til udvidelse af plejeboligkapaciteten indtil 2023 14.2 mio. kr. Vi øger resurserne på handicapområdet 7,5 mio. kr.

Vi mener ældreområdet i takt med at vi bliver flere og flere ældre skal sikres ressourcer til imødegåelse af forringelser på området og sikre en god struktur på plejecentre der tilgodeser vores borgeres behov og ønsker. Om det sker i regi friplejehjem eller via kommunale plejehjem skal være op til den enkelte borger at vælge.

Penge til rygestopkurser ifb. med røgfri arbejdstid for vores medarbejdere 0,5 mio. kr.

Vi har i vores budget forudsat rammebesparelser på det administrative niveau 45,0 mio. kr. Til udmøntning gennem ændrede arbejdsgange, digitalisering samt en bevidsthed om hvad der er kan og skal opgaver i Hjørring Kommune. Dette for at sikre yderligere råderum til vores kerneopgaver. Gennem mådehold og tålmodighed.

Tæring efter næring

På anlægs og investerings siden har vi ønsket at lave et budget der udviser netop mådehold og tålmodighed.

Derfor har vi som vores anlægs budget viser fremsat en række ændringsforslag til budgettet.

Udskyde nyt ældrecenter i Sindal 2 år hvilket giver et råderum i budget på 39.4 mio. kr. Udskyde nyt Børnehus i Hjørring i 2 år hvilket giver et råderum i budget på 10,0 mio. kr. Udskyde Musisk Skole i Hjørring i 3 år hvilket giver et råderum i budget på 22.8 mio. kr. Udskyde erstatningsbyggeri til Center for Kompetenceudvikling – råderum 11,0 mio. kr. Udskyde Vand i Hjørring midtby i 3 år hvilket giver et råderum i budget på 10,0 mio. kr.

Råderummet giver os mulighed for at prioriterer nogle af de områder vi anser for vigtige netop nu:

Bedre sikring af vore skoleveje 6,0 mio. kr. Renovering af Lundergaardsskolen 4,0 mio. kr. Tilbygning til Højene Hallen 4.0 mio. kr. Flytning af cykelstibro over Uggerby å 0,8 mio. kr. Kystsikring 7,0 mio. kr.

Den resterende del af råderummet skal sikre vores drift og øvrige anlægsopgaver i de kommende tre år i tillid til at Folketinget får lavet en udligningsreform som vil sikre at de opgaver der fra Christiansborgs side og gennem lovgivning pålægges kommunerne også har den nødvendige finansiering med igennem en fair og retfærdig udligning.

Budgettet indeholder udover omprioriteringerne en balancepulje i 2022 og 2023 for at synliggøre det fortsatte økonomiske pres der er på Hjørring Kommune, såfremt vi ikke får en fair og retfærdig udligningsreform.

Med disse prioriteringer og udskydelse af større byggerier og projekter anser vi det fremlagte budget for robust i den kommende budgetperiode.

Vi ser vores budgetforslag som et offensivt og fremadskuede budget der giver Hjørring kommune mulighed for stadig at være vores ansvar bevidst overfor FN´s Verdensmål og den nødvendig fokus på de klimaudfordringer vi i et globalt fællesskab skal løse.

Samtidig indeholder vores budget mulighed for stadig udvikling af vores naturmøde og investeringer i ikke mindst indtægtsgivende turisme bla. med et afsat beløb på 1 mio.kr. til opstart af et besøgscenter ved Rubjerg Knude og 8 mio. til områdefornyelse og turistfremme.

5 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Kurt Berg
4 år siden

Skønt at se der stadig er voksne tilstede

inger-lene poulsen
4 år siden
Reply to  Kurt Berg

Klippekortet har før været for både hjemmeboende- og plejehjemsbeboere. Det bortfaldt for de hjemmeboende, hvilket er uforståeligt. Måske er de dem der har mest brug for det. Jeg ser det som en besparelse for driften af plejehjemmet, som kom snigende ad bagdøren. Måske tager jeg fejl!

ole
4 år siden

hvad menes der med områdefornyelse og turistfremme

Poul Erik
4 år siden

Godt gået, Ivan sammen de andrer. det er sådan det skal være

Hanne Stefansen
4 år siden

Et godt budget hvor fornuften har fået lov at råde tak for det