Ældre Sagens direktør stiller spørgsmål til Hjørring Kommune angående Havbakken

Direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup stiller nu spørgsmål til Hjørring Kommunes behandling af beboerne på Havbakken.

1373
Hjørring Byråd. Arkivfoto.

Formand Bjarne Hastrup har igennem noget tid fulgt med i sagen om lukning af plejecentret Havbakken i Tornby, da flere af beboerne er medlemmer af Ældre Sagen.

I den forbindelse har Ældre Sagen skrevet til Hjørring Kommune for at høre, hvorledes forvaltning og lokalpolitikere forholder sig til opsigelsen af de eksisterende lejekontrakter, der er indgået med beboerne i plejeboligerne efter reglerne i lov om leje af almene boliger?

Ældre Sagen er nemlig kommet i besiddelse af et brev, som er sendt til en beboer på Havbakken den 9. april 2019, hvoraf det fremgår, at lukningen skal ske pr. 1. november 2019. Det betyder, at der fra denne dato ikke længere er fast personale på Havbakken. Det fremgår endvidere af skrivelsen, at hvis beboeren vælger at blive i sin bolig, så vil vedkommende modtage støtte fra hjemme- og sygeplejen.

Direktør Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen har skrevet til Hjørring Kommune.

Flere af beboerne har udtrykt frustration over dette og spurgt ind til, hvilke rettigheder de har efter lov om leje af almene boliger, da Hjørring Kommune ikke har informeret om dette i den skrivelse, der er sendt ud til de tilbageværende beboere. Det undrer Ældre Sagen. Ældre Sagen er bekendt med, at Hjørring Kommune har indhentet en udtalelse fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen den 20. februar 2019.

Af denne fremgår blandt andet:

”Styrelsen kan oplyse, at det ikke kan kræves, at lejeren flytter, før der afsagt endelig dom i opsigelsessagen. Det bemærkes, at spørgsmålet om levering af ydelser efter serviceloven ikke hører under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens område. Styrelsen må dog lægge til grund, at lejerne er visiteret til en plejebolig, fordi de har behov for bistand, der ikke kan dækkes i almindelige ældreboliger. Det er derfor styrelsens opfattelse, at servicearealerne ikke må nedlægges, før lejerne er flyttet. Det bemærkes videre, at styrelsens udtalelse kun er vejledende, idet afgørelse af spørgsmålet henhører under domstolen.”

Det er derfor ifølge brevet Ældre Sagens vurdering, at reglerne om opsigelse og klage i lov om leje af almene boliger gælder, og at beboerne kan gøre indsigelse mod opsigelsen og anlægge sag ved boligretten.

Ældre Sagen ønsker derfor en udtalelse fra Hjørring Kommune vedrørende ovenstående, slutter brevet fra Bjarne Hastrup.

 

4 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Søren
4 år siden

Bedre sent end aldrig – Hvor er det godt at en organisation som Ældre Sagen nu har fundet huller i Hjørring Kommunes behandling af beboerne på Havbakken.

inger-lene poulsen
4 år siden

Det lyder godt, og kan han så ikke lige se på de emner Ældrerådet arbejder hårdt for. Blandt andet demente, og ældre i eget hjem. Se om de ting Folketinget har vedtaget er implementeret!

inger-lene poulsen
4 år siden

Det lyder godt- kan han så ikke lige se på de ting Ældrerådet arbejder hårdt med. Ældre i eget hjem, demente, værdighed, og om det Regeringen har vedtaget er implementeret.

Paw Rytter
4 år siden

Godt at Ældresagen har været en tur i bilagene. Byrådet burde have lyttet til Louise Hvelplund, da hun under sagen behandling i byrådet anmodede om, at de juridiske aspekter blev belyst ordentligt inden byrådet tog stilling til om beboerne på Havbakken kan overføres til hjemmeplejen.

Forøvrigt er det foruroligende at et væsentligt spørgsmål rejst af at medlem af byrådet ikke fik kommunaldirektør Tommy Christiansen til at gribe ind. Det er forvaltningens opgave at sikre at byrådet træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Det var ikke tilfældet her.

Tommy Christiansen burde have trukket punktet tilbage, så de juridiske aspekter kunne blive belyst.